Конкурс за втор циклус студии

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

К О Н К У Р С

за запишување студенти на втор циклус студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во учебната 2018/2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКИ:

▪ Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
▪ Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти – носители на студиските програми.