Студиска програма за I година

 

 

Р.бр. СТУДИСКА ПРОГРАМА 2019
I СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 101З/19 Вовед во теологијата 4 4+0 60
2 Т 102З/19 Библиска историја со археологија 5 4+0 60
3 Т 103З/19 Философија 5 4+0 60
4 Т 104З/19 Старогрчки јазик I 4 2+1 45
5 Т 105З/19 Црковнословенски јазик I 4 2+1 45
6 Т 106З/19 Црковно пеење I 4 2+2 60
Вкупно: 26 18+4 330
Изборни
7 Т 107И/19 Англиски јазик I 4 2+2 60
8 Т 108И/19 Руски јазик I 4 2+2 60
9 Т 109И/19 Германски јазик I 4 2+2 60
10 Т 110И/19 Француски јазик I 4 2+2 60
Вкупно: 30 20+6 390
II СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 201З/19 Вовед во Св Писмо на Стариот Завет 4+0 60
2 Т 202З/19 Вовед во Св. Писмо на Новиот Завет 4 4+0 60
3 Т 203З/19 Пастирска психологија 6 4+2 90
4 Т 204З/19 Старогрчки јазик II 4 2+1 45
5 Т 205З/19 Црковнословенски јазик II 4 2+1 45
6 Т 206З/19 Црковно пеење II 4 2+1 45
Вкупно: 26 20+3 345
Изборни
7 Т207И/19 Англиски јазик II 4 2+2 60
8 Т208И/19 Руски јазик II 4 2+2 60
9 Т209И/19 Германски јазик II 4 2+2 60
10 Т210И/19 Француски јазик II 4 2+2 60
Вкупно: 30 22+5 405