Распоред

 

П О Н Е Д Е Л Н И К  
Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Старогрчки јазик I Библиска историја со Археологија  Библиска историја со Археологија   
Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III Старогрчки јазик III Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III Црковнословенски јазик III  
Догматика I Догматика I Догматика I Догматика I Апологетика Апологетика  
Канонско право I Канонско право I Канонско право I Канонско право I  
В Т О Р Н И К  
Црковно пеење I Црковно пеење I Вовед во теологија Вовед во теологија Старогрчки јазик I Старогрчки јазик I  
Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Црковно пеење III Црковно пеење III Црковно пеење III
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Догматика I Догматика I Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I  
Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Пастирско богословие I Омилитика I
С Р Е Д А  
Библиска историја со Археологија Библиска историја со Археологија Црковно пеење I Црковно пеење I  
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза I Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I Црковно пеење III
Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза III Историја на МПЦ I Историја на МПЦ I  
Христијанска педагогија Христијанска педагогија Христијанска педагогија Христијанска педагогија Христијанска педагогија
Ч Е Т В Р Т О К  
Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι Вовед во теологија Вовед во теологија Философија Философија  
Патрологија I Патрологија I Англиски јазик ΙΙΙ Англиски јазик ΙΙΙ Историја на христијанската црква I Историја на христијанската црква I  
Православно богословие 15-21 век Православно богословие 15-21 век Историја на МПЦ I Историја на МПЦ I Христијанска етика со аксетска теологија I Христијанска етика со аксетска теологија I  
Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Мисија на Православната Црква Омилитика I Омилитика I Омилитика I
П Е Т О К  
Философија Философија Англиски јазик Ι Англиски јазик Ι      
Патрологија I Патрологија I Патрологија I Патрологија I Англиски јазик ΙΙΙ Англиски јазик ΙΙΙ  
Апологетика Апологетика Православно богословие 15-21 век Православно богословие 15-21 век Православно богословие 15-21 век Православно богословие 15-21 век  
Литургика I Литургика I Литургика I Литургика I Литургика I Канонско право I  Канонско право I