Распоред

П О Н Е Д Е Л Н И К
Англиски јазик II Англиски јазик II Англиски јазик II Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I Црковнословенски јазик I
Црковнословенски јазик II/Социјална теологија Црковнословенски јазик II/Социјална теологија Црковнословенски јазик II/Социјална теологија Англиски јазик IV Англиски јазик IV Англиски јазик IV Македонска преродба
Историја на религиите Историја на религиите Историја на религиите Историја на религиите Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза IV Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза IV
В Т О Р Н И К
Вовед во Новиот завет Вовед во Новиот завет Вовед во Новиот завет Вовед во Новиот завет Дидактика/Староевр. јазик II Дидактика/Староевр. јазик II Дидактика/Староевр. јазик II
Агиологија Агиологија Агиологија Агиологија Старогрчки јазик IV/ Старогрчки јазик IV Старогрчки јазик IV
Догматика II Догматика II Догматика II Догматика II Догматика II Догматика II
Омилитика II Омилитика II Мисија на ПЦ Мисија на ПЦ Омилитика II Омилитика II
С Р Е Д А
Старогрчки јазик II Старогрчки јазик II Психологија Психологија Црковно пеење II Црковно пеење II Старогрчки јазик II
Св. Писмо Нов Завет – егзегеза II Св. Писмо Нов Завет – егзегеза II Историја на христијанската црква II Историја на христијанската црква II Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза II Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза II
Историја на Македонската православна црква II Историја на Македонската православна црква II Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза IV Свето писмо на Новиот Завет – егзегеза IV Православно богословие 20-21 век Православно богословие 20-21 век
Христијанска методика Христијанска методика Христијанска методика Пастирско богословие II Пастирско богословие II
Ч Е Т В Р Т О К
Психологија Психологија Вовед во Стариот завет Вовед во Стариот Завет Руски јазик ΙΙ Руски јазик ΙΙ
Патрологија II Патрологија II Историја на христијанската црква II Историја на христијанската црква II Црковно пеење IV/ Македонска преродба Македонска преродба Македонска преродба
Историја на Македонската православна црква II Историја на Македонската православна црква II Христијанска етика и аскетска теологија II Христијанска етика и аскетска теологија II Прав. богословие 20-21 в. Прав. богословие 20-21 в.
Литургика II Литургика II Литургика II Литургика II Пастирско богословие II Пастирско богословие II Литургика II
П Е Т О К
Вовед во Стариот завет Вовед во Стариот завет Вовед во Стариот завет Вовед во Стариот завет
Патрологија II Патрологија II Свето писмо на Стариот Завет – егзегеза II Свето писмо на Стариот Завет – егзегеза II Свето писмо на Стариот Завет – егзегеза II СЗ егегеза II
Црковна архитектура со хр. Уметност Црковна архитектура со хр. Уметност Христијанска етика и аскетска теологија II Христијанска етика и аскетска теологија II Црковна архитектура со хр. Уметност Црковна архитектура со хр. уметност
Брачно право Брачно право Брачно право Брачно право Брачно право