Професори

 • r_grozdanoski

  Протоѓакон, д-р Ратомир Грозданоски,
  редовен професор:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет;
  – Старогрчки јазик.

 • g_gjorgjeski

  д-р Ѓоко Ѓорѓевски, редовен професор:

  – Библиска историја со археологија;
  – Вовед во Светото писмо на Стариот завет;
  – Свето писмо на Стариот завет – егзегеза.


 • Отец, д-р Милан Ѓорѓевиќ, вонреден професор:

  – Философија;
  – Пастирска психологија;
  – Православно богословие XV-XXI век.

 • d_borisov

  Ѓакон, д-р Дејан Борисов, вонреден професор:

  – Историја на христијанската црква;
  – Историја на Македонската православна црква.


 • д-р Анета Јовковска, доцент:

  – Христијанска педагогија;
  – Христијанска методика на наставата;
  – Историја на религиите;
  – Дидактика.

 • B_Grambozov

  д-р Виктор Недески, доцент:

  – Патрологија;
  – Агиологија со хеортологија;
  – Историја на помесните православни цркви.

 • m_girevska

  д-р Мaрија Гиревска, лектор:

  – Англиски јазик;