Секретаријат

Секретаријатот на Факултетот врши административно-технички и други работи што му се ставени во надлежност со Статутот на факултетот и со други општи акти.

 • Секретар:
  м-р Билјана Петковска

  Тел: ++3892 30 92 872
  Fax: ++3892 30 92 872
  e-mail: sekretar@pbf.edu.mk

 • Студентски прашања:
  Надица Копчаревска

  Тел: ++3892 30 92 870
  Fax: ++3892 3092 872
  e-mail: st.sluzba@pbf.edu.mk