Наставен кадар

Православниот богословски факултет има соодветен наставен и соработнички кадар во согласност со Законот за високото образование, кој може да биде избран во наставно – научни и соработнички звања и стекне работен однос.