Наставно-Научен совет

Наставно-научниот совет е највисок управен и стручен орган на Факултетот и го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите во редовен работен однос на Факултетот.

Наставно-научниот совет ги има следниве задачи и овластувања:

 1. се грижи за организирање и изведување на наставата и научно – истражувачката дејност и донесува соодветни одлуки за тоа;
 2. расправа и донесува соодветни одлуки за унапредување на наставно – научната дејност;
 3. се грижи за остварување и изработување на наставните и научните планови и програми;
 4. донесува одлуки за распишување конкурс за избор на наставници и соработници;
 5. врши избор на декан, продекан, наставници и соработници, за што ги известува Сенатот и САС;
 6. избира член во Универзитетскиот сенат;
 7. предлага број на студенти кои се запишуваат на прв и втор циклус на студии;
 8. предлага воведување на партиципација на трошоците за студирање;
 9. врши избор на секретар на Факултетот по пат на конкурс;
 10. ја спроведува постапката за здобивање со магистратура како и здобивање со титулата доктор по богословски науки, а одлучува и за доделување на титулата почесен доктор по богословски науки;
 11. врши избор на стручни соработници, виши стручни соработници, научни соработници и научни советници;
 12. ја разгледува иницијативата за предвремен престанок на изборот во звање;
 13. формира комисија за изготвување на реферат за предвремено престанување на изборот во звање;
 14. избира членови на дисциплинската комисија за одговорност на студентите;
 15. обезбедува замена на наставниците и соработниците кои користат платено, односно неплатено отсуство;
 16. одлучува за внатрешните организациони единици на Факултетот;
 17. формира рецензиони комисии за избор на наставници и соработници, како и за рецензирање на учебници и учебни помагала;
 18. одлучува за поканување наставници, соработници и други работници од земјата и странство да држат предавања и да учествуваат во научно – истражувачка работа;
 19. го разгледува прашањето за постледипломски студии;
 20. расправа за наставните планови и програми за последипломска;
 21. се грижи за издавање стручни и други списанија, а особено за издавање учебници и учебни помагала;
 22. врши нострификација на дипломи добиени во странство и признава дипломи и испити положени на друг факултет;
 23. по потреба врши избор на надворешни наставници;
 24. го разгледува успехот на студентите и режимот на студирањето;
 25. донесува Статут на Факултетот;
 26. донесува финансиска пресметка и усвојува завршна пресметка;
 27. одлучува за организирање на научни собири, симпозиуми, советувања и слично;
 28. одлучува за остварувањето на меѓународната соработка согласно со Статутот на Универзитетот;
 29. по иницијатива на Наставно-научниот совет, Факултетот може да основа друга организација согласно со Уставот на Македонската православна црква и Статутот на Универзитетот;
 30. врши и други работи.