Библиотека

bibl-logo

Факултетот располага со една општа библиотека со читална, со која се користат наставниците и студентите. Библиотечниот фонд изнесува над 9000 примероци.

Освен неа, постои и легат – завештена библиотека, оставштина од првиот декан на Факултетот архиепископот Гаврил и таа брои 2000 примероци. Има и кабинетски библиотеки кои им служат на наставниците. Својата задача библиотеките ја остваруваат со набавка и средување на книги, списанија и други публикации од областа на предметите што се изучуваат во Факултетот, како и од други дисциплини. Во склопот на Библиотеката има Археографска комисија која се грижи за прибирање на ракописни и старопечатени книги во специјален библиотечен фонд при Факултетот. Таа води грижа за заштита на ракописите и старопечатените книги, како и за нивно проучување и презентација пред научната јавност.

Библиотека:
Тел: ++3892 30 92 871
Fax: ++3892 30 92 871
e-mail: biblioteka-sv.klimentohridski-teoloskifakultet@pbf.edu.mk
e-mail: contact@pbf.edu.mk