Настава

Наставна дејност

Наставната и научната работа во Факултетот не смее да биде спротивна со учењето и каноните на Светата православна црква и со Уставот на Македонската православна црква.

Наставната дејност се организира и се изведува:
– како настава за здобивање кадри со висока богословска стручна подготовка;
– како студии за усовршување и специјализирање по дипломирањето (последипломски и докторски студии).

Наставната дејност се регулира со студиска програма што ја донесува Наставно – научниот совет.

Наставата за здобивање со висока стручна подготовка трае 8 семестари (четири години).

Студиската година почнува на 15 септември, а завршува на 14 септември следната година и се дели на два семестара, зимски и летен.

Зимскиот семестар се одвива од 15 септември до 31 декември, а летниот семестар од 1 февруари до 15 мај.

Наставно–научниот совет на Факултетот донесува календар за наредната академска година и го објавува преку своите гласила, најмалку 3 месеци пред завршување на тековната студиска година.

Наставата за висока стручна подготовка го оспособува кандидатот:
– за самостојно и творечко вршење на високо стручни работи од студиските области на Богословскиот факултет;
– за самостојно следење на развитокот на науката.