Професори

 • g_gjorgjeski

  д-р Ѓоко Ѓорѓевски, редовен професор:

  – Библиска историја со археологија;
  – Вовед во Светото писмо на Стариот завет;
  – Свето писмо на Стариот завет – егзегеза.


 • Отец, д-р Милан Ѓорѓевиќ, редовен професор:

  – Философија;
  – Пастирска психологија;
  – Православно богословие XV-XXI век.

 • d_borisov

  Ѓакон, д-р Дејан Борисов, редовен професор:

  – Историја на христијанската црква;
  – Историја на Македонската православна црква.


 • д-р Анета Јовковска, вонреден професор:

  – Христијанска педагогија;
  – Христијанска методика на наставата;
  – Историја на религиите;
  – Дидактика.

 • B_Grambozov

  д-р Виктор Недески, доцент:

  – Патрологија;
  – Агиологија со хеортологија.


 • д-р Дарко Анев, доцент:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет – Егзегеза I и II;
  – Свето писмо на Новиот завет – Егзегеза III и IV;
  – Староеврејски јазик.

 • k_trajanov

  Протоѓакон, д-р Кирче Трајанов, доцент:

  – Пастирско богословие;
  – Омилитика;
  – Мисија на Православната црква.


 • Ѓакон, д-р Илче Мицевски, доцент:

  – Апологетика;
  – Канонско право.


 • Ѓакон, д-р Стефан Гоговски, доцент:

  – Вовед во теологија;
  – Христијанска етика со аскетска теологија;
  – Црковна архитектура со христијанска уметност.

 • m_girevska

  д-р Марија Гиревска, виш лектор:

  – Англиски јазик.