Професори

 • g_gjorgjeski

  д-р Ѓоко Ѓорѓевски, редовен професор:

  – Библиска историја со археологија;
  – Вовед во Светото писмо на Стариот завет;
  – Свето писмо на Стариот завет – егзегеза.

  e-mail: gjgjoko@gmail.com


 • Отец, д-р Милан Ѓорѓевиќ, редовен професор:

  – Философија;
  – Пастирска психологија;
  – Православно богословие XV-XXI век.

  e-mail: dordevic_milan@hotmail.com

 • d_borisov

  Ѓакон, д-р Дејан Борисов, редовен професор:

  – Историја на христијанската црква;
  – Историја на Македонската православна црква.

  e-mail: dejan.borisov@gmail.com


 • д-р Анета Јовковска, вонреден професор:

  – Христијанска педагогија;
  – Христијанска методика на наставата;
  – Историја на религиите;
  – Дидактика.

  e-mail: ajovkovska@yahoo.com

 • B_Grambozov

  д-р Виктор Недески, доцент:

  – Патрологија;
  – Агиологија со хеортологија.

  e-mail: viktor_nedeski@yahoo.com


 • д-р Дарко Анев, доцент:

  – Вовед во Свето писмо на Новиот завет;
  – Свето писмо на Новиот завет – Егзегеза I и II;
  – Свето писмо на Новиот завет – Егзегеза III и IV;
  – Староеврејски јазик.

  e-mail: darkoanev@yahoo.com

 • k_trajanov

  Протоѓакон, д-р Кирче Трајанов, доцент:

  – Пастирско богословие;
  – Омилитика;
  – Мисија на Православната црква.

  e-mail: kire.trajanov@gmail.com


 • Ѓакон, д-р Илче Мицевски, доцент:

  – Апологетика;
  – Канонско право.

  e-mail: ilcemicevski@yahoo.com


 • Ѓакон, д-р Стефан Гоговски, доцент:

  – Вовед во теологија;
  – Христијанска етика со аскетска теологија;
  – Црковна архитектура со христијанска уметност.

  e-mail: gogovski.pbf@gmail.com


 • Отец, д-р Александар Крстаноски, доцент:

  – Црковнословенски јазик;
  – Старогрчки јазик I и II.

  e-mail: aleksandar.krstanoski@yahoo.com

 • m_girevska

  д-р Марија Гиревска, виш лектор:

  – Англиски јазик.

  e-mail: m.girevska@gmail.com