Студентски парламент

Студентскиот парламент на Православниот богословски факултет (СППБФ) е оснаван на 19.11.2014 година од група на млади и амбициозни студенти. Потесниот круг на таа група го сочинуваа: Тони Кузманоски, воедно и прв Претседател на ова тело, Божин Трпевски, Петар Петковски, Стефан Цветановски и Васко Костов, кој го сочинуваа Претседателскиот совет при СППБФ. Во поширокиот круг влегуваат по двајца претставници од секој клас, додека Претседателот на СППБФ е посебна инстанца.

СППБФ е невладина студентска организација, кое има за цел со заеднички, сплотени и соединети сили да ги заштити нивните права и интереси при Факултетот. Како Претседателот, така и другите членови во СППБФ се избираат на непосредни и фер избори од страна на студентите на факултетот со мандат од 2 години, со право на уште еден последователен избор. Студентскиот парламенет е самостојно тело, регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, со свој Статут, жиро сметка, печат и штембил.