Билтен на Православниот богословски факултет

Билтен на Православниот богословски факултет број 11

д-р Александар Крстаноски – Реферат за избор во звање доцент

д-р Александар Крстаноски – Одлука за избор во звање доцент

 

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 10

д-р Анета Јовковска – Реферат за избор во звање вонреден професор

д-р Анета Јовковска – Одлука за избор во звање вонреден професор

 

д-р Стефан Гоговски – Реферат за избор во звање доцент

д-р Стефан Гоговски – Одлука за избор во звање доцент

 

д-р Марија Гиревска – Реферат за избор во научно-стручно звање виш лектор

д-р Марија Гиревска – Одлука за избор во научно-стручно звање виш лектор

 

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 9

д-р Дејан Борисов – Реферат за избор во звање редовен професор

д-р Дејан Борисов – Одлука за избор во звање редовен професор

 

д-р Милан Ѓорѓевиќ – Реферат за избор во звање редовен професор

д-р Милан Ѓорѓевиќ – Одлука за избор во звање редовен професор

 

д-р Илче Мицевски Игнат – Реферат за избор во звање доцент

д-р Илче Мицевски Игнат – Одлука за избор во звање доцент

 

д-р Кирче Трајанов – Реферат за избор во звање доцент

д-р Кирче Трајанов  – Одлука за избор во звање доцент

 

м-р Борче Грамбозов – Реферат за избор за асистент

м-р Борче Грамбозов – Одлука за избор за асистент

 

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 8

д-р Анета Јовковска – Реферат за избор во звање доцент

д-р Анета Јовковска – Одлука за избор во звање доцент

 

д-р Дарко Анев – Реферат за избор во звање доцент

д-р Дарко Анев  – Одлука за избор во звање доцент

 

д-р Виктор Недески – Реферат за избор во звање доцент

д-р Виктор Недески – Одлука за избор во звање доцент

 

д-р Илче Мицевски Игнат – Реферат за избор за асистент

д-р Илче Мицевски Игнат – Одлука за избор за асистент

 

д-р Стефан Гоговски – Реферат за избор за асистент

д-р Стефан Гоговски – Одлука за избор за асистент

 

д-р Александар Крстаноски – Реферат за избор за асистент

д-р Александар Крстаноски – Одлука за избор за асистент

 

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 7

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 6

д-р Ѓоко Ѓорѓевски – Реферат за избор во звање редовен професор

д-р Ѓоко Ѓорѓевски – Одлука за избор во звање редовен професор

 

Бобан Митевски – Реферат за избор за помлад асистент

Бобан Митевски – Одлука за избор за помлад асистент

 

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 5

м-р Петко Златески – Реферат за избор во звање вонреден професор

м-р Петко Златески – Одлука за избор во звање вонреден професор

 

м-р Николче Ѓурѓиноски – Реферат за избор за асистент

м-р Николче Ѓурѓиноски – Одлука за избор за асистент

 

д-р Ацо Гиревски – Реферат за избор во звање редовен професор

д-р Ацо Гиревски – Одлука за избор во звање редовен професор

 

Билтен на Православниот богословски факултет број 4

д-р Ратомир Грозданоски – Реферат за избор во звање редовен професор

д-р Ратомир Грозданоски – Одлука за избор во звање редовен професор

 

д-р Стефан Санџакоски – Реферат за избор во звање редовен професор

Од-р Стефан Санџакоски – Одлука за избор во звање редовен професор