Програма за втор циклус двегодишни студии

 

 Сооднос задолжителни и изборни предмети по семестри

Прв семестар

Кредити
Задолжителен предмет Вовед во старозаветната теологија 10
Задолжителен предмет Толкување на Библијата – новозаветна егзегеза 10
Задолжителен предмет Средновековна философија и теологија 10
30

 

 

Втор семестар

Кредити
Задолжителен предмет Првиот и Вториот црковно-народен собор на Македонската православна црква 10
Задолжителен предмет Библиска Македонија од апостол Павле до свети Климент 10
Изборен предмет 10
30

 

Трет семестар

Кредити
Задолжителен предмет Академско пишување 10
Изборен предмет   10
Изборен предмет 10
30

 

 

Четврт семестар

Кредити
Проектна задача 10
Магистерски труд 20
30

                     

                          Листа на задолжителни предмети

Код Предмет Наставник Институција
1.ТС2-101 Вовед во старозаветната теологија Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

2.ТС2-102 Толкување на Библијата – новозаветна егзегеза Проф. д-р Ратомир Гроздановски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

3.ТС2-103 Средновековна философија и теологија Вонред. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

4.ТС2-104 Првиот и Вториот црковно-народен собор на Македонската православна црква Вонред. проф. д-р Дејан Борисов Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

5.ТС2-105 Библиска Македонија од апостол Павле до свети Климент Проф. д-р Ратомир Гроздановски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

6.ТС2-106 Академско пишување Вонред. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

                                            Листа на изборни предмети    

Код Предмет Наставник Институција
7.ТС2-107 Девтероканонски книги Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

8.ТС2-108 Современа историја на Македонската православна црква Вонред. проф. д-р Дејан Борисов Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

9.ТС2-109 Македонската средновековна црковна уметност XI-XIX век Проф. д-р Сашо Цветковски МАНУ
10. ТС2-110 Социологија на

религија

Проф. д-р Ружица

Цацаноска

ИСППИ
11. ТС2-113 Философија на

религија

Вонред. проф. д-р Марија

Тодоровска

Филозофски

Факултет

УКИМ

12. ТС2-114 Православното христијанство и современата култура Вонред. проф. д-р Ристо Солунчев Филозофски

Факултет

УКИМ