Програма за втор циклус едногодишни студии

Сооднос задолжителни и изборни предмети по семестри

Прв семестар

Кредити
Задолжителен предмет 1 Вовед во старозаветната теологија 8
Задолжителен предмет 2 Толкување на Библијата – новозаветна егзегеза 8
Задолжителен предмет 3 Средновековна философија и теологија 8
Изборен предмет 6
30

 

 

Втор семестар

Кредити
Задолжителен предмет 4 Првиот и Вториот црковно-народен собор на Македонската православна црква 8
Изборен предмет од УКИМ 6
Магистерски труд 16
30

 

                           Листа на задолжителни предмети

Код Предмет Наставник Институција
1.ТС2-101 Вовед во старозаветната теологија Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

2.ТС2-102 Толкување на Библијата – новозаветна егзегеза Проф. д-р Ратомир Гроздановски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

3.ТС2-103 Средновековна философија и теологија Вонред. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

4.ТС2-104 Првиот и Вториот црковно-народен собор на Македонската православна црква Вонред. проф. д-р Дејан Борисов Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

 

                                          Листа на изборни предмети       

Код Предмет Наставник Институција
5.ТС2-105 Библиска Македонија од апостол Павле до свети Климент Проф. д-р Ратомир Гроздановски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

6.ТС2-106 Академско пишување Вонред. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

7.ТС2-107 Девтероканонски книги Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

8.ТС2-108 Современа историја на Македонската православна црква Вонред. проф. д-р Дејан Борисов Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

9.ТС2-109 Македонската средновековна црковна уметност XI-XIX век Проф. д-р Сашо Цветковски МАНУ
10. ТС2-110 Социологија на

религија

Проф. д-р Ружица

Цацаноска

ИСППИ
11. ТС2-113 Философија на

религија

Вонред. проф. д-р Марија

Тодоровска

Филозофски

Факултет

УКИМ

12. ТС2-114 Православното христијанство и современата култура Вонред. проф. д-р Ристо Солунчев Филозофски

Факултет

УКИМ