Програма за специјалистички студии по методика на религиската настава

Сооднос задолжителни и изборни предмети по семестри

Прв семестар

Кредити
Задолжителен предмет 1 Етика во религиите 6
Задолжителен предмет 2 Педагогија 6
Задолжителен предмет 3 Педагошка психологија 6
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
30

 

 

Втор семестар

Кредити
Задолжителен предмет 4 Методика на религиската настава 6
Специјалистички труд 24
30

 

                           Листа на задолжителни предмети

Код Предмет Наставник Институција
1.ТСМ2-101 Етика во религиите Вонред. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски-  Скопје

 

2.ТСМ2-102 Педагогија Проф. д-р Анета Баракоска

Проф. д-р Вера Стојановска

 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје
3.ТСМ2-103 Педагошка психологија Проф. д-р Орхидеја Шурбановска Филозофски

факултет во Скопје

4.ТСМ2-104 Методика на религиската настава Доцент д-р Анета Јовковска Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски – Скопје

 

 

                                         Листа на изборни предмети

Код Предмет Наставник Институција
5.ТСМ2-105 Компаративни религиски системи Доцент д-р Анета Јовковска Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски―

6.ТСМ2-106 Образовна технологија Проф. д-р Вера Стојановска

 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје
7.ТСМ2-107 Методика на воспитната работа Проф. д-р Анета Баракоска

 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје
8.ТСМ2-108 Воспитанието и образованието во Библијата Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски

Доцент д-р Анета Јовковска

Православен богословски факултет „Свети Климент

Охридски-  Скопје