Програма за трет циклус студии

                   Структура на програмата – теолошки студии

Предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување Семестар ЕКТС
Научно-истражувачка етика со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел) I 4
Методологија на научно-истражувачката работа со примери и примена вохуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел) I 4
Изборен предмет од Универзитетската листа на изборни предмети за стекнување на генерички знаења I 4
Предмети од специфичните полиња и области на истражување Семестар ЕКТС
Изборен предмет I 6
Изборен предмет I 6
Изборен предмет I 6
Изборен предмет II 6
Изборен предмет II 6

 

                                     АКТИВНОСТИ РАСПОРЕДЕНИ СПОРЕД СЕМЕСТРИ

 

Активности ЕКТС
ПРВ СЕМЕСТАР
1. Задолжителен предмет/активност:  Предмет за стекнување генерички знаења

Научно-истражувачка етика со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел)

 

3
2. Задолжителен предмет/активност: Предмет за стекнување генерички знаења

Методологија на научно-истражувачката работа со примери и примена  вохуманистичките и општествените науки (општ и посебен дел)

 

3
3. Изборен предмет/активност: Предмет за стекнување генерички знаења од Универзитетската листа на изборни предмети за стекнување на генерички знаења 6
3. Изборен предмет/активност: Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења 6
4. Изборен предмет/активност: Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења 6
5. Изборен предмет/активност: Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења 6
Вкупно кредити во првиот семестар 30
ВТОР СЕМЕСТАР
1. Изборен предмет/активност: Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења 6
2. Изборен предмет/активност: Предмет од студиската програма за стекнување на напредни знаења 6
3. Задолжителен предмет/активност: Истражувачка работа под менторство (Подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот)  (задолжитлен предмет/активност) 14
4. Задолжителен предмет/активност: Прва годишна конференција со презентација на извештај    4
Вкупно кредити во вториот семестар 30
ТРЕТ СЕМЕСТАР
1. Задолжителен предмет/активност: Поднесување на предлог проект за изработка на докторски труд

 

27
2. Задолжителен предмет/активност: Прв докторски семинар    3
Вкупно кредити во третиот семестар 30
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
1. Задолжителен предмет/активност: Изработка на докторски труд 20
2. Задолжителен предмет/активност: Меѓународна мобилност 6
3. Задолжителен предмет/активност: Втора годишна конференција 4
Вкупно кредити во четвртиот семестар 30
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
1. Задолжителен предмет/активност: Активности за ообјавување на два труда во референтна научна публикација (во смисла на чл. 2, точка 24 од ЗВО)

 

20
2. Задолжителен предмет/активност: Учество на меѓународен собир 7
3. Задолжителен предмет/активност: Втор докторски семинар 3
Вкупно кредити во петтиот семестар 30
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
1. Задолжителен предмет/активност: Трета годишна конференција 4
2. Задолжителен предмет/активност: Одбрана на докторски труд 26
Вкупно во шестиот семестар 30
ВКУПНО КРЕДИТИ 180

 

 

           АНГАЖИРАНИ ПРОФЕСОРИ НА ТЕОЛОШКИ СТУДИИ

1. Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓески Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

2. Проф. д-р Ратомир Гроздановки Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

3. Проф. д-р Дејан Борисов Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

4. Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

5. Проф. д-р Ацо Гиревски Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

6. Проф. д-р Стефан Санџаковски Редовен професор Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

7. Проф. д-р Јован Белчовски Редовен професор во пензија Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

8. Проф. д-р Јован Таковски Редовен професор во пензија Православен богословски факултет

„Св. Климент Охридски“ – Скопје

9. Проф. д-р Александар Трајановски Редовен професор во пензија Институт за национална историја – УКИМ – Скопје
10. Проф. д-р Ристо Солунчев Редовен професор Филозофски факултет – УКИМ – Скопје
11. Проф. д-р Марија Тодоровска Вонреден професор Филозофски факултет – УКИМ – Скопје
12. Проф. д-р Ружица Цацаноска Редовен професор Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје
13. Д-р Весна Забијакин – Чатлеска Вонреден професор Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје
14. Д-р Иван Блажевски Доцент Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје

 

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

Код Предмет Реализатор/и на наставата ЕКТС Часови
ТС3-201 Научно-истражувачка етика (општ дел за студиските програми на трет циклус на студии) 30% општ дел

Проф. д-р Ружица Цацаноска

4 30
Нучно-истражувачка етика со примери и примена во хуманистичките и општествените науки 70% посебен дел

Проф. д-р Ружица Цацаноска

ТС3-202 Методологија на научно истражувачка работа (општдел) 30% општ дел

Проф. д-р Ружица Цацаноска

Доц. Д-р Весна Забијакии -Чатлеска

4 30
Методологија на научно истражувачка работа со примери и примена во хуманистичките и општествените науки 70% посебен дел

Проф. д-р Ружица Цацаноска

Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ

Доц. Д-р Весна Забијакии -Чатлеска

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

(УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ)

Код Предмет Реализатор/и на наставата ЕКТС Часови
ТС3-203 Академско пишување Проф. д-р Ружица Цацаноска

Доц. Д-р Весна Забијакии -Чатлеска

4 30

                                           

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Код Предмет Реализатор/и на наставата ЕКТС Часови
ТС3-204 Евангелие и живот – херменевтика и егзегеза     Проф. д-р Ратомир Грозданоски 6 30
ТС3-205 Патрологија 1 и 2 Проф. д-р Стефан Санџакоски 6 30
ТС3-206 Современа пастирска теологија Проф. д-р Ацо Гиревски 6 30
ТС3-207 Библиска реторика Проф д-р Ѓоко Ѓорѓевски 6 30
ТС3-208 Византиска философија Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ 6 30
ТС3-209 Народните здруженија во Македонија во XIX век и нивната вклученост во црковните работи Проф. д-р  Дејан Борисов 6 30
ТС3-210 Есхатологијата според апостол Павле Проф. д-р Ратомир Грозданоски 6 30
ТС3-211 Патристичка философија од I до III век Проф. д-р Стефан Санџакоски 6 30
ТС3-212 Преводот на Библијата на македонски јазик Проф. д-р Ацо Гиревски 6 30
ТС3-213 Псалмите во Новиот завет Проф д-р Ѓоко Ѓорѓевски 6 30
ТС3-214 Евхаристиско богословие Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ 6 30
ТС3-215 Црквата во Македонија во првата половина од XX век Проф. д-р  Дејан Борисов

 

6 30
ТС3-216 Апостол Павле за апостолството и љубовта Проф. д-р Ратомир Грозданоски

 

6 30
ТС3-217 Теологија на исихазмот Проф. д-р Стефан Санџакоски 6 30
ТС3-218 Христијанско поклоништво во контекст на туризамот на 21 век Проф. д-р Ацо Гиревски

 

6 30
ТС3-219 Преводот LXX и девтероканонските книги Проф д-р Ѓоко Ѓорѓевски 6 30
ТС3-220 Социологија на религија и социологија на морал Проф. д-р Ружица Цацановска 6 30
ТС3-221 Црковно-просветниот и духовно-културниот развиток на Р.Македонија Проф. д-р Александар Трајановски 6 30
ТС3-222 Догматика –  Сотериологија Проф. д-р Јован Таковски 6 30
ТС3-223 Македонската православна црква-Охридска архиепископија и македонскиот културно-национален развиток Проф. д-р Александар Трајановски

 

6 30
ТС3-224 Историја на МПЦ, Црковна историја 1951 – 1967 година Проф. д-р Јован Белчовски

 

6 30
ТС3-225 Историја на православните помесни цркви Проф. д-р Александар Трајановски

 

6 30
ТС3-226 Богословски дискусии во доцна Византија Проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ

Проф. д-р  Дејан Борисов

6 30