Научен собир на тема „Предание и мисија“

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје

Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје

НАУЧЕН СОБИР

по повод 40 години од основањето на Православниот богословски факутет „Свети Климент Охридски“ – Скопје и 50 години од возобновувањето на Макеоднската православна црква – Охридска архиепископија на тема:

ПРЕДАНИЕ И МИСИЈА

Свечена сала на Факултетот, 07.12.2017, 10:00 часот

 
 

П Р О Г Р А М А

10:00
Отворање на научниот собир

Прв блок

10:15
Прва работна сесија

Витомир Митевски
„Кирилометодиевското лексичко наследство“

Ѓоко Ѓорѓевски
„Свети Гаврил Светогорец епископ Велички и Мagnum Iubilaeum

Ристо Солунчев
„За логосот на црковната музика“

Виктор Недески
„Охридската архиепископија во времето на Лионската унија (1274-1280)“

10:55
Дискусија

11:10
Втора работна сесија

Дејан Борисов
„Охридската архиепископија како наднационална Црква“

Александар Трајановски
„Односите на Охридската архиепископија со Русија и Руската православна црква“

Бобан Петровски
„Јурисдикцијата на Охридската Архиепископија во средновековековен Полог“

Борче Илиевски
„Односите меѓу Македонската и Српската православна црква во седумдесетите“

11:50
Дискусија

12:05
Пауза


Втор блок

12:30
Трета работна сесија

Ацо Гиревски, Марија Гиревска
„Вредности во наследство од возобновувањето на Македонската православна црква – Охридска архиепископија“

Драган Зајковски
„Житијата на свети Климент како историски извори: нов поглед кон еден стар проблем“

Анета Јовковска
„Посакувани особини и компетенции на наставниците по духовно образование и воспитание според примерот на свети Климент Охридски и современите сознанија на православната христијанска педагогија и психологија“

Борче Грамбозов
„Критериумите за толкувањето на Светото Писмо според Свети Григориј Богослов и Свети Григориј Палама како пример за современа егзегеза“

13:10
Дискусија

13:25
Четврта работна сесија

Цане Мојаноски
„Црквата меѓу власта и цивилното општество“

Ненад Марковиќ
„Улогата на религијата во современото демократско општество – делиберација, партиципација и дијалог“

Кире Трајанов
„Мисиолошка егзегеза на секуларизираната религиозност“

Милан Ѓорѓевиќ
„Православната мисија во секуларното општество“

14:05
Дискусија

14:20
Затворање на научниот собир

Програма.pdf