Одлука за Студентско собрание

Врз основа на член 37, став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018, член 65 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и член 44 од Статутот на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје, деканот на Факултетот на ден 15.01.2021 ја донесе следнава

ОДЛУКА

за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје

Член 1

Се распишуваат избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје

Член 2

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот ќе се одржат на 15.02.2020 година (понеделник) по електронски пат, во период од 10 до 11 часот.

Член 3

За спроведување на изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот се именува изборна комисија во следниов состав:

  1. Доцент д-р Анета Јовковска
  2. Асс. д-р Дарко Анев
  3. Петар Кабранов, студент
  4. Марјан Нешевски, студент
  5. Иван Трајковски, студент

Член 4

Се задолжува изборната комисија од член З на оваа Одлука да ги спроведе изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Статутот на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ – Скопје.

Член 5

Се задолжува изборната комисија од член З на оваа Одлука да донесе Упатство со кое се утврдува нејзината работа и начинот на спроведување на изборите.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува на веб страницата на Факултетот и на огласната табла на Студентската служба.

Декан

Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски