Студиска програма за студентите запишани до 2019/20

СТУДИСКА ПРОГРАМА
I СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 110 Вовед во теологијата 4 4+0 60
ПБФ 120 Библиска историја со археологија 6 6+0 90
ПБФ 130 Философија 4 4+0 60
ПБФ 140 Старогрчки јазик I 3 2+1 45
ПБФ 150 Црквенословенски јазик I 3 2+1 45
ПБФ 160 Староеврејски јазик I 2 1+1 30
ПБФ 170 Црковно пеење I 3 2+1 45
ПБФ 180 Англиски јазик I 3 2+1 45
Вкупно: 28 24+4 420
Изборни
ПБФ 181 Руски јазик I 2 1+1 30
ПБФ 182 Германски јазик I 2 1+1 30
ПБФ 183 Француски јазик I 2 1+1 30
Вкупно: 30 25+5 450
II СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ210 Вовед во Св Писмо на Новиот Завет 4 4+0 60
ПБФ 220 Вовед во Светото писмо на Стариот завет 6 6+0 90
ПБФ 230 Психологија со логика 4 4+0 60
ПБФ 240 Старогрчки јазик II 3 2+1 45
ПБФ 250 Црквенословенски јазик II 3 2+1 45
ПБФ 260 Англиски јазик II 3 2+1 45
ПБФ 270 Црковно пеење II 2 1+1 30
Вкупно: 25 22+6 375
Изборни
ПБФ 261 Староеврејски јазик II 3 2+1 45
ПБФ 261 Дидактика 3 2+1 45
ПБФ 263 Руски јазик II 2 1+1 30
ПБФ 264 Германски јазик II 2 1+1 30
ПБФ 265 Француски јазик II 2 1+1 30
Вкупно: 30 23+7 450
III СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 310 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза I 4 2+2 60
ПБФ 320 Историја на христијанската црква I 4 4+0 60
ПБФ 330 Патрологија I 4 4+0 60
ПБФ 340 Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I 6 4+2 90
ПБФ 350 Англиски јазик III 3 2+1 45
ПБФ 360 Старогрчки јазик III 3 2+1 45
ПБФ 370 Црковнословенски јазик III 3 2+1 45
Вкупно: 27 20+7 405
Изборни
ПБФ 371 Црковно пеење 3 3 2+1 45
ПБФ 372 Библиско и светоотечко учење за воспитанието 3 2+1 45
Вкупно: 30 22+8 450
IV СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 410 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза II 4 2+2 60
ПБФ 420 Историја на христијанската црква II 4 4+0 60
ПБФ 430 Патрологија II 4 4+0 60
ПБФ 440 Агиологија 4 4+0 60
ПБФ 450 Свето писмо на Стариот завет – егзегеза II 4 4+0 60
ПБФ 460 Англиски јазик IV 3 2+1 45
Вкупно: 23 20+3 285
Изборни
ПБФ 461 Старогрчки јазик IV 3 2+1 45
ПБФ 462 Црковнословенски јазик IV 3 2+1 45
ПБФ 463 Македонска преродба и црковна книжевност 4 3+1 60
ПБФ 464 Социјална теологија 3 3+1 60
ПБФ 465 Пеење 4 1 1+0 15
Вкупно: 30 26+4 450
V СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 510 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза III 4 4+0 60
ПБФ 520 Догматика I 6 4+2 90
ПБФ 530 Историја на помесните православни цркви 4 3+1 60
ПБФ 540 Христијанска етика со аскетска теологија I 4 4+0 60
ПБФ 550 Историја на Македонската православна црква I 4 4+0 60
ПБФ 560 Апологетика 4 4+0 60
ПБФ 570 Православно богословие 16-19 век 4 4+0 60
Вкупно: 30 27+3 450
VI СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 610 Свето Писмо Нов Завет – IV 4 4+0 60
ПБФ 620 Догматика II 6 4+2 90
ПБФ 630 Христијанска етика со аскетска теологија II 4 4+0 60
ПБФ 640 Историја на Македонската православна црква II 4 4+0 60
ПБФ 650 Историја на религиите 4 4+0 60
ПБФ 660 Црковна архитектура со христијанска уметност 4 3+1 60
ПБФ 670 Православно богословие 20 и 21 4 3+1 60
Вкупно: 30 26+4 450
VII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 710 Литургика I 5 4+1 75
ПБФ 720 Мисија на Правослвната црква 4 4+0 60
ПБФ 730 Пастирско богословие 1 6 4+2 90
ПБФ 740 Христијанска педагогија 5 3+2 75
ПБФ 750 Канонско право 6 5+1 90
ПБФ 760 Омилитика теорија 4 2+2 60
Вкупно: 30 22+8 450
VIII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 810 Христијанска методика на наставата 5 5 75
ПБФ 820 Канонско право 6 6 90
ПБФ 830 Омилитика историја 4 4 60
ПБФ 840 Хеортологија 3 3 45
ПБФ 850 Дипломски труд 5
Вкупно: 23 18 270
Изборни
ПБФ 851 Литургика II 4 4 60
ПБФ 852 Литургиско богословие 4 4 60
ПБФ 853 Пастирско богословие 2 3 3 45
ПБФ 854 Парохиска администрација 3 3 45
Вкупно: 30 18+7 375