Програма (за студентите од IV година)

СТУДИСКА ПРОГРАМА
I СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 110 Вовед во теологијата 4 3+0 45
ПБФ 120 Вовед во Светото писмо на Стариот завет 6 4+0 60
ПБФ 130 Философија 5 4+0 60
ПБФ 140 Старогрчки јазик I 4 2+1 45
ПБФ 150 Црквенословенски јазик I 5 2+2 60
ПБФ 160 Староеврејски јазик I 2 1+1 30
ПБФ 170 Македонско црковно пеење – теорија 2 2+0 30
Вкупно: 28 18+4 330
Изборни
ПБФ 161 Англиски јазик I 2 2+0 30
ПБФ 162 Германски јазик I 2 2+0 30
ПБФ 163 Француски јазик I 2 2+0 30
ПБФ 164 Руски јазик I 2 2+0 30
Вкупно: 30 20+4 360
II СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 210 Вовед во Светото писмо на Новиот завет 3 2+0 30
ПБФ 220 Библиска историја со археологија 6 4+0 60
ПБФ 230 Психологија со логика 4 2+1 45
ПБФ 240 Старогрчки јазик II 4 2+1 45
ПБФ 250 Црквенословенски јазик II 5 2+2 60
ПБФ 260 Староеврејски јазик II 2 2+0 30
ПБФ 270 Македонско црковно пеење – практика I 4 2+2 60
Вкупно: 28 16+6 330
Изборни
ПБФ 261 Англиски јазик II 2 2+0 30
ПБФ 262 Германски јазик II 2 2+0 30
ПБФ 263 Француски јазик II 2 2+0 30
ПБФ 264 Руски јазик II 2 2+0 30
ПБФ 271 Мокрањчево црковно пеење- практика Ι 4 2+2 60
Вкупно: 30 18+6 360
III СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 310 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза I 5 2+1 45
ПБФ 330 Историја на христијанската црква 6 4+0 60
ПБФ 340 Патрологија I 6 4+0 60
ПБФ 350 Агиологија I 3 2+0 30
ПБФ 360 Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I 6 2+2 60
ПБФ 370 Македонско црковно пеење – практика II 2 2+0 30
Вкупно: 28 16+3 285
Изборни
ПБФ 371 Англиски јазик III 2 2+0 30
ПБФ 372 Германски јазик III 2 2+0 30
ПБФ 373 Француски јазик III 2 2+0 30
ПБФ 374 Руски јазик III 2 2+0 30
ПБФ 375 Мокрањчево црковно пеење – практикаΙΙ 2 2+0 30
Вкупно: 30 18+3 315
IV СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 410 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза II 4 2+1 45
ПБФ 420 Историја на христијанската црква 6 4+0 60
ПБФ 430 Патрологија II 6 4+0 60
ПБФ 440 Агиологија II 3 2+0 30
ПБФ 450 Свето писмо на Стариот завет – егзегеза II 6 2+2 60
ПБФ 460 Типик 1 1+1 30
Вкупно: 26 15+4 285
Изборни
ПБФ 461 Англиски јазик IV 2 2+0 30
ПБФ 462 Германски јазик IV 2 2+0 30
ПБФ 463 Француски јазик IV 2 2+0 30
ПБФ 464 Руски јазик IV 2 2+0 30
ПБФ 465 Македонска црковна книжевност 2 2+0 30
ПБФ 466 Македонска преродба 2 2+0 30
Вкупно: 30 19+4 345
V СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 510 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза III 5 4+0 60
ПБФ 520 Догматика I 4 3+1 45
ПБФ 530 Споредбено богословие 2 2+0 30
ПБФ 540 Христијанска етика I 4 3+0 45
ПБФ 550 Историја на Македонската православна црква I 5 4+0 60
ПБФ 560 Апологетика 4 3+0 60
ПБФ 570 Историја на Помесните православни цркви 2 2+0 30
ПБФ 580 Парохиска администрација 2 1+1 30
Вкупно: 28 22+2 360
Изборни
ПБФ 531 Православно богословие ΧΧ век 2 2+0 30
ПБФ 551 Современа историја на Македонската православна 2 2+0 30
Вкупно: 30 24+2 390
VI СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 610 Свето писмо на Новиот завет – егзегеза IV 2 2+0 30
ПБФ 620 Догматика II 4 3+1 45
ПБФ 630 Христијанска етика II 4 3+0 45
ПБФ 640 Историја на Македонската православна црква II 5 4+0 60
ПБФ 650 Историја на религиите 5 4+0 60
ПБФ 660 Црковна архитектура со христијанска уметност 4 3+1 45
ПБФ 670 Историја на македонскиот народ 4 3+0 45
Вкупно: 28 22+2 360
Изборни
ПБФ 651 Ислам 2 2+0 30
ПБФ 652 Протестантизам 2 2+0 30
Вкупно: 30 24+2 390
VII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 710 Литургика I 6 4+1 60
ПБФ 720 Хеортологија 4 2+1 45
ПБФ 730 Пастирско богословие I 4 2+1 45
ПБФ 740 Христијанска педагогија 3 2+1 45
ПБФ 750 Црковно право 5 4+1 60
ПБФ 770 Омилитика – теорија 5 2+2 60
Вкупно: 27 16+7 315
Изборни
ПБФ 711 Литургиско богословие 3 2+0 45
ПБФ 751 Канони и правила на Православната црква 3 2+0 45
Вкупно: 30 18+7 360
VIII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
ПБФ 810 Литургика II 6 4+1 60
ПБФ 830 Пастирско богословие II 4 2+1 45
ПБФ 840 Христијанска методика на наставата 3 2+1 45
ПБФ 860 Брачно право 4 2+1 45
ПБФ 860 Омилитика – историја 5 2+2 60
ПБФ 870 Дипломски труд 6 60
Вкупно: 28 12+6 315
Изборни
ПБФ 831 Мисија на Православната црква 2 2+0 30
Вкупно: 30 14+6 345