Студиска програма

 

Р.бр.                          СТУДИСКА ПРОГРАМА 2019
I СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 101З/19 Вовед во теологијата 4 3+1 60
2 Т 102З/19 Библиска историја со археологија 5 3+1 60
3 Т 103З/19 Философија 5 3+1 60
4 Т 104З/19 Старогрчки јазик I 4 2+1 45
5 Т 105З/19 Црквенословенски јазик I 4 2+1 45
6 Т 106З/19 Црковно пеење I 4 2+2 60
7 СИЗ/19 Спорт и здравје / 0+2 30
Вкупно: 26 15+9 330
Изборни (се избира еден предмет)
7 Т 107И/19 Англиски јазик I 4 2+2 60
8 Т 108И/19 Руски јазик I 4 2+2 60
9 Т 109И/19 Германски јазик I 4 2+2 60
10 Т 110И/19 Француски јазик I 4 2+2 60
Вкупно: 30 17+11 390

 

II СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1      Т 201З/19 Вовед во Св, Писмо на Стариот Завет 4 3+1 60
2      Т202З/19 Вовед во Св. Писмо на Новиот Завет 4 3+1 60
3 Т 203З/19 Пастирска психологија 6 4+2 90
4 Т 204З/19 Старогрчки јазик II 4 2+1 45
5 Т 205З/19 Црквенословенски јазик II 4 2+1 45
6 Т 206З/19 Црковно пеење II 4 2+1 45
Вкупно: 26 16+7 345
Изборни (се избира еден предмет)
7 Т207И/19 Англиски јазик II 4 2+2 60
8 Т208И/19 Руски јазик II 4 2+2 60
9 Т209И/19 Германски јазик II 4 2+2 60
10 Т210И/19 Француски јазик II 4 2+2 60
Вкупно: 30 18+9 405

 

III СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 301З/19 Св. Писмо на Ст. Завет – егзегеза I 4 3+1 60
2 Т 302З/19 Св. Писмо на Новиот Завет – егзегеза I 4 2+2 60
3 Т 303З/19 Историја на христијанската црква I 4 3+1 60
4 Т 304З/19 Патрологија I 4 4+2 90
5 Т 305З/19 Старогрчки јазик III 3 2+1 45
6 Т 306З/19 Црковнословенски јазик III 3 2+1 45
Вкупно: 22 16+8 330
Изборни (се избираат два предмета)
7 Т 307И/19 Англиски јазик III 4 2+2 60
8 Т 308И/19 Руски јазик III 4 2+2 60
9 Т 309И/19 Црковно пеење 3 4 2+2 60
10 Т 310И/19 Староеврејски јазик I 4 2+2 60
Вкупно: 30 20+12 435

 

IV СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 401З/19 Св. Писмо на Ст. Завет – егзегеза II 4 3+1 60
2 Т 402З/19 Св. Писмо на Новиот Завет – егзегеза II 4 2+2 60
3 Т 403З/19 Историја на христијанската црква II 4 4+2 60
4 Т 404З/19 Патрологија II 4 3+1 60
5 Т 405З/19 Агиологија со хеортологија 6 4+2 90
Вкупно: 22 16+8 330
Изборни (се избираат два предмета)
6 Т406И/19 Англиски јазик IV 4 2+1 45
7 Т407И/19 Старогрчки јазик IV 4 2+1 45
8 Т408И/19 Црковнословенски јазик IV 4 2+1 45
9 Т409И/19 Староеврејски јазик II 4 2+1 45
10 Т410И/19 Дидактика 4 2+1 45
12 Т412И/19 Социјална теологија 4 2+1 45
13 Т413И/19 Пеење 4 4 2+1 45
Вкупно: 30 20+10 420

 

V СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 501З/19 Св. Писмо на Новиот Завет – егзегеза III 5 3+1 60
2 Т 502З/19 Догматика I 6 4+2 90
3 Т 503З/19 Хр. етика со аскетска теологија I 5 3+1 60
4 Т 504З/19 Историја на МПЦ I 4 3+1 60
5 Т 505З/19 Апологетика 4 3+1 60
6 Т 506З/19 Православно богословие 15-21 век 6 4+2 90
Вкупно: 30 20+8 420

 

VI СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 601З/19 Св. Писмо на Новиот Завет – егзегеза IV 5 3+1 60
2 Т 602З/19 Догматика II 6 4+2 90
3 Т 603З/19 Хр. етика со аскетска теологија II 5 3+1 60
4 Т 604З/19 Историја на МПЦ II 6 4+2 90
5 Т 605З/19 Историја на религиите 4 3+1 60
6 Т 606З/19 Цр. архитектура со хр. уметност 4 3+1 60
Вкупно: 30 20+8 420

 

VII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 701З/19 Литургика I 6 4+2 90
2 Т 702З/19 Мисија на Православната црква 6 4+0 60
3 Т 703З/19 Пастирско богословие 6 4+2 90
4 Т 704З/19 Христијанска педагогија 6 3+2 75
5 Т 705З/19 Канонско право I 6 5+1 90
Вкупно: 30 20+7 405

 

VIII СЕМЕСТАР
Код Предмети Кредити Часови Вкупно
Задолжителни
1 Т 801З/19 Христијанска методика на наставата 6 3+1 60
2 Т 802З/19 Канонско право II 6 4+2 90
3 Т 803З/19 Омилитика 6 4+2 90
4 Т 804З/19 Литургика II 6 4+2 90
5 Т 805З/19 Дипломски труд 6 / /
Вкупно: 30 15+7 350