Водич за втор циклус студии

1. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма
Студиската програма која е предмет на воведување според член 99 од Законот за високото образование е од:

– подрачје ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ
– поле

611 ТЕОЛОГИЈА
61100 Библија
61101 Егзегеза
61102 Систематско богословие
61103 Пасторална теологија
61105 Филозофија на религија
61106 Општа историја на христијанската црква
61107 Историја на МПЦ
61109 Друго


2.Вид на студиската програма (академски или стручни студии)

Студиската програма на втор циклус на студии по теологија е од академски вид.

3.Степен на образование